Op 13/06 /2017 ging op initiatief van de Waterwijk, onze buurtvergadering door ivm de heraanleg van het park. Ook de parkeerproblemen en de gevolgen van het circulatieplan kwamen aan bod.

Hier vindt je een verslag van de bijeenkomst:

Aanwezig:

 • Schepen Watteeuw voor mobiliteit
 • Schepen Coddens voor groen
 • Schepen De Regge voor stadseigendommen
 • Schepen De Cruynaere voor jeugd
 • buurtbewoners

Er zijn twee hoofdpunten: de Baudelohof en mobiliteit

Mobiliteit

Probleemstelling :

1 Sluipverkeer : via Goudstraat naar de Kongostraat en Blekersdijk. Er werden al enkele voorstellen opgemaakt door de wijk Ham, Blekerijstraat, Blekersdijk, Kongostraat en aanpalende straten. Probleem is dat de straten verschillende voorstellen hebben gemaakt, die niet altijd overeenkomen met hun eigen wensen. Van de 4 voorstellen die gemaakt werden, is er één bij met een knip op de Minnemeersbrug richting ring. Dit betekent het afsluiten van onze wijk. Zie plannetje met het voorstel:

een voorstel met een knip op de Minnemeersbrug

2 Parkeren :
Bewonersparkeerplaatsen zijn sterk verminderd en zullen nog verminderen na de heraanleg van de Baudelostraat als woonerf. Vraag is om de dwarse parkeerplaatsen aan de Baudelokaai voor te behouden voor bewonersparkeren

3 Klacht beginnende ondernemer Ottogracht. Ook bakker in de Goudstraat ondervindt problemen. Verder parkeren van leerkrachten van de school Ottogracht in het park.

Bespreking:

Antwoord schepen Watteeuw :

 • bewonersparkeren: kan onderzocht en vrij snel gerealiseerd worden.
 • de circulatie voor de bewoners moet behouden blijven maar sluipverkeer moet vermeden worden – een knip op de brug is dus niet wenselijk
 • parkeertarieven zijn verhoogd om parkeergelegenheid voor bewoners te vrijwaren.
 • eind juni komt een interne stuurgroep circulatieplan samen om de voorstellen te evalueren, echter de BASIS van het circulatieplan moet blijven.
 • bij herinrichting van het park wordt de Baudelostraat een woonerf;
 • dwarsparkeren wordt niet meer aanbevolen omdat dit onveilig is voor fietsers en voetgangers – wordt bekeken
 • bezoekers moeten in principe eerst gebruik maken van de parkings op de Vrijdagsmarkt en Tolhuis, bovengronds parkeren is voor de bewoners;
 • Schepen Decruyenaere meldt dat het parkeren door leerkrachten op de parkingsplaats van de school Ottogracht zal ontmoedigd worden door invoering van fietsvergoedingen e.d., bovendien is het de bedoeling om de parkeerplaatsen te verwijderen aan scholen en enkel plaatsen te voorzien voor laden en lossen. De parkeerzone zal een sportterrein worden;
 • het sluipverkeer via Joremaaie-Ham is al opgenomen in de aanpassing van het circulatieplan en er zal naar een oplossing gezocht worden; er wordt een suggestie om de Ham enkele richting naar de ring: om te overwegen;
 • vraag wordt gesteld wat ‘sluipverkeer’ is: verkeer dat er in wezen niet moet zijn …
 • men overweegt ook om een bord ‘geen doorgaand verkeer’ te plaatsen aan het Sluizeken;
 • een vast bord aan Minnemeers met verbod rijrichting Goudstraat wordt gevraagd om opnieuw te voorzien (het oorspronkelijke bord is verdwenen) gezien de gevaarlijke situatie in de bocht (al jaren een gevaarlijke situatie) – een verkeersdrempel wordt niet overwogen;
 • de gevaarlijke dubbele rijrichting én parkeren in de Kraankindersstraat is ook opgenomen in de evaluatie van het circulatieplan en hiervoor wordt eveneens naar een oplossing gezocht.
 • op de klacht van een beginnende ondernemer in de Ottogracht maakt schepen Watteeuw zich sterk dat ondanks de vrees voor chaos dit niet is gebeurd. De invoering van het circulatieplan is nog maar 2 maand en een gewenning vraagt meer tijd.
 • Er zijn tellingen gebeurd in oktober/november. Er wordt verder gemonitord
 • Er zullen opnieuw bezoekerstickets (12 per jaar) worden ingevoerd cfr. enige tijd geleden
 • Er wordt tevens melding gemaakt van sommige gevaarlijke toestanden veroorzaakt door fietsers/pakjesdiensten per fiets: snelheid en rijden op het voetpad
 • Een suggestie om de enkele parkeerplaatsen te schrappen aan de Krommewal wordt voorgesteld
 1. Heraanleg park Baudelohof

  Probleemstelling :
  – locatie speeltuin
  – locatie meetstation
  – verwijderen van bomen en hagen
  – functie van het huidige stadsgebouw
  – het nieuwe scoutsgebouw

Bespreking:

 • huidig gebouw in de Baudelohof wordt gesloopt en heropgebouwd op dezelfde footprint tot een multifunctioneel gebouw en woongelegenheden. Het voorstel van studiebureau Omgeving om de rooilijn te verschuiven naar de oorspronkelijke, en daardoor een groter park te verkrijgen wordt niet weerhouden (zie verder). Een collegebeslissing is hieromtrent genomen.
 • De speeltuin kan dan dichter bij dit gebouw worden voorzien en niet dichter bij de Baudelostraat zoals eerst gepland;
 • het meetstation zal minder diep geplaatst worden zoals eerst gemeld maar moet toch op die locatie blijven omdat de meting moet gebeuren buiten de groenbeplanting. Er werd gevraagd om dit in overleg met de VMM te doen en of de geluidsoverlast van de koeling kan verminderd worden;
 • de boomverwijdering werd al toegelicht tijdens de wandeling in de Baudelohof en hierover zijn geen klachten meer – het plan werd aangepast met behoud van meer bomen;
 • het voorstel om de haag met zijn biotoop en opvang van fijn stof wordt niet weerhouden. In de plaats komt een hek als suggestie van de vroegere afsluiting – een voorstel om die deels te laten begroeien wordt voorgesteld
 • het grind van de paden wordt vervangen door beton omdat dit jaarlijks kapot wordt gereden en voortdurend hersteld moet worden. Sommigen suggereren dat de oorzaak deels bij het vrachtverkeer bij evenementen ligt. Een betonverharding is wel comfortabeler voor de fietsers;
 • de sloop van het huidige gebouw vindt het college noodzakelijk om te voldoen aan de huidige kwaliteitsnormen en wordt een passiefbouw. Dit werd met collegebeslissing van april 2017 vastgesteld. De groeninvulling die eerst werd voorgesteld door de bewonersgroep en het ontwerpbureau werd niet weerhouden omdat het college vindt dat er al een gebouw stond en de groeninvulling voldoende gebeurt met groenzones aan de rand van de stad. De oppervlakte van het gelijkvloers blijft hetzelfde maar er zullen een 2 à 3-tal verdiepingen bijkomen voor bewoning;

Het plan, opgemaakt door Studiebureau Omgeving in 2015 met een nieuw, teruggetrokken gebouw met herstel van de vroegere configuratie van de Baudelohof.

 • het gebouw wordt onder meer ingevuld met volgende organisaties :
  -de Jeugddienst (kantoor voor een 30-tal medewerkers)
  -de Chiro (jeugdverblijfcentrum voor vorming leiding, dus geen kinderen)
  -IBO (buitenschoolopvang)
  -FOSS (kantoren scouting)
  -Huisartsenwachtpost (die er momenteel al is)
  -Daklozenopvang in de winter (dat vorige winter reeds plaatsvond). Deze opvang wordt gecombineerd met het jeugdverblijfcentrum Chiro dat in de zomer zal plaatsvinden
 • de algehele probleemstelling van de bewoners is dat het park verzadigd geraakt is door de organisatie van allerlei activiteiten en evenementen; in het bijzonder in de zomer is er dan ook nog overlast van het oneigenlijk gebruik van het park met muziek en lawaai na 22 u, drugsdelinquenten, daklozen, enz.
  Schepen Coddens meldt dat men bezig is te bekijken om hiervoor een soort ‘stewards’ in te schakelen.

Het stadsbestuur wil een beleid uitwerken om druk op de parken aan te pakken.

 1. TIMING
 1. Het gebouw : minstens 3 jaar
  de winteropvang voor daklozen blijft in 2017-18 en 2018-19
 2. Het park : Gentse Feesten moeten elk jaar kunnen doorgaanna de Gentse Feesten 2017 : start 1e fase (aanleg nutsleidingen)
  na de Gentse Feesten 2018 : aanleg riolering en wegenis
  na de Gentse Feesten 2019 : herinrichting park (en Baudelostraat als woonerf)

De kaaiverlaging is een bevoegdheid van Water en Zeewegen.

Verslag Anne-Marie Stevesyns en Dirk Boncquet