Beste mensen,

 

Op 6 februari ging er een buurtvergadering van onze Waterwijk door. Bedoeling was even te toetsen wat er leeft binnen onze wijk i.v.m. de nieuwe knip op de Minnemeersbrug, en de gevolgen ervan. Dit op de (dringende) wens van schepen Watteeuw en het mobilteitsbedrijf van de stad Gent.

We zijn snel op de vraag ingegaan door alle bewoners van onze wijk uit te nodigen, op een korte tijdsspanne weliswaar. Voor alle duidelijkheid, de buurtgroep beweert niet legitiem te zijn. We trachten enkel de meeste opmerkingen, vaststellingen en suggesties door te geven aan de stad.  Die suggesties zijn het resultaat van de bijeenkomst van een vrijwillige groep van waterwijkers die samen gezeten hebben op de buurtvergadering om vanuit hun plaatselijke kennis en ervaringen op een positieve en constructieve wijze te zoeken naar oplossingen voor de mobiliteit in en rond de wijk.

Dit verslag is tevens geen woordelijk verslag maar een poging om de belangrijkste conclusies van de vergadering te schetsen.

Verslag buurtvergadering Waterwijk dd 06/02/2018

Dirk en Patrick verwelkomen de aanwezigen, gezien de (zeer) korte periode waarop een en ander diende georganiseerd te krijgen. (De uitnodigingen werden in alle woningen/appartementen van de Waterwijk gebust)

 

 1. Dirk geeft een overzicht van de vergadering op het stadhuis:
 • Er is een aantal straten van Tolhuis uitgenodigd: Blekersdijk, Blekerijstraat, Ham, K. Leopoldstraat, Kongostraat, Nieuwland, Bomastraat enz. Daarbij ontving de Waterwijk via Dirk ook een uitnodiging ( er waren max 3 afgevaardigden toegelaten).
 • Elke straat gaf een overzicht van de gevolgen van de knip op de Minnemeersbrug. Blekersdijk had naast tellingen ook een aantal voorstellen met aanpassingen opgemaakt. K. Leopodstraat had enkel een negatieve evaluatie (smalle straat, kasseien, doorstroming van veel voertuigen uit de Ham: veel trillingen en geluidshinder als gevolg). Blekerijstraat: eigen telling: ca 1 500 wagens per dag. Kongostraat: knip op brug is positief, Bomastraat idem. Nieuwland: zeer negatief: veel bijkomend verkeer komend uit Godhuishammeke. Ham: verbaasd hoeveel mensen moeite doen om in een ‘doolhof’ te rijden. Er is veel bijkomend verkeer. Dirk en Patrick geven weer dat er toch heel wat ongenoegen bestaat binnen de wijk ivm de knip, maar dat er ook een aantal voorstanders zijn (onder meer enkele bewoners van de Goudstraat)
 • Diverse tussenkomsten van schepen Watteeuw
 • File aan Dok zuid: volgens het mobiliteitsbedrijf ca 2 min langer dan voor het circulatieplan (wordt door de vergadering sterk betwist – wellicht is dat een algemene deler, en niet tijdens de spits: dan is de file groter – PW)
 • Op lange termijn: de geplande nieuwe Verapazbrug: de budgetten bij Vlaanderen zijn voorzien, en de uitvoering wordt in het vooruitzicht gesteld. (Zie ook https://wegenenverkeer.be/verapazbrug). Het verkeer wordt dan wel omgeleid naar de Afrikalaan waar de files ter hoogte van de Dampoort zwaar zullen toenemen zolang de tunnel (brug) onder (of over) het kruispunt richting Kasteellaan niet wordt uitgevoerd.
 • Korte termijn: een van de problemen is dat de wagens komend van de Land Van Waaslaan en die naar de Kasteellaan willen, geleid zullen worden naar de linkerstrook, zodat er gemakkelijker wagens komend van Dok Zuid kunnen invoegen
 • Daarna worden de voorstellen van de Blekersdijk kort voorgelegd (5 scenario’s)
 • Schepen Watteeuw vraagt aan de aanwezigen om voor vrijdag 9 februari eventuele suggesties door te geven. Wat voor de meeste straten heel kort is, blijkt uit de reacties. Maar meer tijd wordt ons niet gegund.
 1. Patrick geeft nadere uitleg over de tellingen die zijn uitgevoerd door de stad voor en na de knip op de brug (4 mei en 6 nov 2017). Naast tal van details blijkt uit deze telling dat er slechts een afname van verkeer op de Blekersdijk is van 13%. Zoals gevreesd is het sluipverkeer niet verdwenen maar hoofdzakelijk verschoven (citaat uit de tellingen).
 2. Op de vergadering wordt eerst het ongenoegen geuit dat we op zeer korte termijn een antwoord moeten bieden op de situatie. Er blijft eveneens een ongenoegen ivm het feit dat er vóór het circulatieplan niet echt tellingen zijn gebeurd, om te vergelijken met de huidige situatie (er zijn wel tellingen gebeurd door enkele straten, maar meestal niet vooraf). Daarna worden tal van voorstellen/suggesties gedaan om de situatie in de Waterwijk te verbeteren.

– voorstel verplaatsen knip Ottogracht: veel van de besproken problemen in de Waterwijk zijn eigenlijk het gevolg van de knip op de Ottogracht. Het feit dat we op een eiland leven en er nog moeilijk uit geraken is daar een gevolg van. Daarom wordt voorgesteld om de knip te verplaatsen naar het rond punt aan het Sluizeken. Consequentie is wel dat de wijk rond de Tolhuislaan niet meer rechtstreeks naar de parking Vrijdagmarkt kan. Maar dit wordt door een aantal bewoners niet als hinder bekeken. De meerwaarde voor de wijk is groot.

– indien de bewoners van de Waterwijk een mogelijkheid wordt geboden om over de brug te rijden (door bv nummerplaatherkenning) dan is dit voor de meeste aanwezigen een goed alternatief. Je blijft sluipverkeer vermijden, maar de bewoners hebben een veel betere ontsluiting.

– indien dit niet kan, vraagt de meerderheid het verdwijnen van de knip op de brug.

– om de problemen in de K. Leopoldstraat op te lossen vraagt een aantal bewoners om de ca 30 meter verboden rijrichting in de Ham naar Joremaaie op te heffen.

– de rijrichting in Godshuishammeke omdraaien wordt ook voorgesteld als een gunstige maatregel (vooral ivm veiligheid aan het speelpleintje).

– probleem van snelheid: dit wordt in de straten Goudstraat, Minnemeers en Baudelostraat als zeer nefast ervaren. Wanneer de Baudelostraat woonerf wordt (plan zichtbaar op onze website) wordt dat echt problematisch. Hoe zal men de snelheid naar de vereiste 20 km/u kunnen reduceren? De heraanleg is in feite in strijd met de visie van de stad om dergelijke kleine straten verkeersluw te maken: nu komt er heel veel verkeer over de brug naar de Baudelostraat, o.a. richting parking Vrijdagmarkt. In een woonerf is enkel bestemmingsverkeer toegelaten – de Baudelostraat krijgt echter een functie als toevoerstraat voor de parking, wat strijdig is met de essentie van een woonerf.

De Goudstraat ondervindt eveneens veel snel verkeer van gefrustreerde automobilisten, met een zeer gevaarlijk punt in de bocht naar de Minnemeers. De vraag is of er snelheid beperkende maatregelen kunnen worden getroffen. Een aantal bewoners geeft mee dat asverschuivingen en dergelijke weinig of geen effect hebben als er bij de aanleg rekening wordt gehouden met de breedte nodig voor de passage van vrachtwagens/Ivago, brandweer, enz. (zie bv St Katelijnestraat of W. De Beersteeg). Wel wordt een voorstel gedaan om een wegversmalling te voorzien vanaf de W. De Beersteeg richting Minnemeers. Door de trechtervorm zal dit wellicht wél effect hebben.

 1. Park:

Gezien het ver gevorderd tijdstip wordt kort overlopen wat de stand van zaken is (staat ook vermeld op onze website):

 • De plannen voor het park zijn in die zin gewijzigd dat het speelpleintje wordt verplaatst naar de kant voormalig stadslabo. Het ontwerp staat nog niet op de plannen: dit wordt als laatste aanbesteed: een speelplein, al of niet in combinatie met zandbak enz.
 • In principe wordt elke boom die wordt verwijderd vervangen door een nieuwe.
 • De aanleg van de straat staat ook al op de plannen (met veel bloemvakken aan de kant van de huizen). Er is nog een overleg beloofd voor het groot verlof. Wordt opgevolgd. Schrik voor snelheid en veel verkeer is een grote bezorgdheid van de bewoners (zie hoger)
 1. Varia:
 • Lichtfestival: enorme parkeerproblemen voor de bewoners. De voorziene parkeerplaatsenstrook voor taxi’s in de Ottogracht wordt als negatief bestempeld: werd amper gebruikt. Verder waren fietsstallingen voorzien rechtover het MIAT: ook amper gebruikt. Daardoor was er quasi geen parkeermogelijkheid voor de bewoners. Daarnaast werden nog enkele bemerkingen via mail meegegeven door bewoners die niet aanwezig konden zijn: te weinig overleg – communicatie met de aanpalende bewoners in de Baudelotraat ivm onder meer bereikbaarheid; lawaaioverlast enz bv)
 • Er wordt overlast gemeld van een bewoner in de Oudevest. De wijkagent is al meermaals verwittigd. Idem voor een voortdurend blaffende hond op een appartement in de Minnemeers: alle aanpalenden in de Minnemeers en Oudevest hebben er last van: ook hier werd de politie meermaals verwittigd.

Dirk bedankt de aanwezigen voor de constructieve bijdragen ifv de leefbaarheid van onze wijk. Hij bedankt eveneens de eigenaars van het pand voor de gastvrijheid.