Dat was de titel van de presentatie  die dinsdagavond 3 juli 2012 doorging o.l.v. Luc Rogiest van Gebiedsgerichte Werking in een vergaderzaal van de gebouwen waar o.a. het stadslabo is gevestigd. Na een inleidend woordje van schepen Tom Balthazar, die de toekomst van de Baudelohof een warm hart toedraagt – TUIN voor de BUURT – PARK voor de STAD –  en voorhield dat er deze keer echt werk zal van gemaakt worden, sprak de vertegenwoordiger van het studiebureau OMGEVING, aangeduid door de Groendienst van de stad Gent, een ruim opgekomen groep buurtbewoners toe.

Als inleiding gaf de spreker nog eens een kort overzicht van de geschiedenis van de Baudelohof in onze buurt. Dit was in hoofdzaak gebaseerd op de samenvatting die we destijds gemaakt hadden n.a.v. de Dag van het Park op 30 mei 2010. 

Hij had het eerste deel aangevuld met een aantal voorbeelden van de voorstellen die toen door buurtbewoners werden gemaakt. Enkele items die toen aan bod kwamen:

Geef het park de nodige ‘rust en stilte‘ – laat het park tot aan de woningen en zeker tot aan het water komen – benadruk de historische toegangen – – knip de Baudelokaai door voor wagens – waarom geen waterlus door het park zoals vroeger – verwijzen naar de kruidentuin (fruitbomen en/of struiken?) – inbreng van avontuurlijke spelelementen – integreren van kunst. Enkele voorbeelden:

Stof genoeg dus voor het studiebureau om aan de slag te gaan. In het tweede deel van het betoog ging de spreker dieper in op  een aantal thema’s. Zoals bekend was het gebruik van het park in eerste instantie een nutstuin ten tijde van de abdij. Later na de Franse revolutie werd het een praaltuin met selectieve toegangen (en dito bezoekers).

contouren

Eerst werd een SWOT – analyse gemaakt: wat zijn de sterktes en zwaktes, de kansen en bedreigingen van het park. Vooreerst bleek duidelijk dat de opdracht zich niet kan beperken tot enkel het ‘groene’ gedeelte. Terecht wees hij op het feit dat ook de Bibliotheekstraat, de Baudelostraat, de Baudelokaai en het deel Minnemeers tot aan de Kongobrug moet worden meegenomen. De relatie Steendam (via de Dodoensdreef), Oudevest, Bibliotheekstraat, de sluis, het water (Leie) met de Kongobrug zijn echt relevant. Verdere zwaktes/sterktes zag hij in het reliëf en de haagstructuur. Ook het verkeer, het parkeren (waaronder het problematische schoolparkeren) en de Gentse Feesten veroorzaken problematieken die moeten worden aangepakt. Tenslotte moet ook het bestaande bomenbestand worden onderzocht. Er werden trouwens al grondstalen genomen.

Uiteindelijk kwam het studiebureau tot een aantal concepten, die verder zullen worden uitgewerkt:

Herintroductie van een parkstructuur – herstellen van de historische relaties – aanscherpen van de inhoud: de groene waarden en het water.

Belang wordt gehecht aan de assen en de onderlinge relaties – groene kernen – het herstellen van de breuk, ontstaan door de vroegere straat – aandacht voor de bestaande bebouwing – ook aandacht voor de twee ‘poorten’: Oude Vest en de poort aan de Dodoensdreef/Steendam – ‘eetbare’ publieke ruimte – invoeren van spelprikkels en het verplaatsen van het basketpleintje naar de koer van de kunstschool. Tenslotte moet zeker ook de mobiliteit ernstig worden bestudeerd: welke rol spelen de auto’s nog. Wat met de fietsers en voetgangers?

Enkele beelden uit de presentatie:

Na deze verhelderende uiteenzetting hadden de luisteraars de mogelijkheid bijkomende voorstellen en ideeën naar voor te brengen. Vooral het vergroten van het (nu reeds in twee straten aanwezige) woonerf kwam ter sprake. Verkeer en veiligheid spelen een grote rol in de bezorgdheid van de buurt. De herwaardering van het park werd algemeen als zeer positief bevonden. Bij de voorgestelde timing – uitvoering in 2014 – 2015 werden wel wat vragen gesteld, maar iedereen hoopt op een fraai resultaat.

Een tweede vergadering met meer concrete voorstellen en uitwerking zal worden georganiseerd.

Voor wie alles nog eens wil bekijken: de volledige voorstelling: Baudelohof_infovergadering_20120703