Op 23 november 2017 was er een wijkvergadering. Het was al een tijdje geleden, maar we gaan dit soort vergadering opnieuw regelmatiger houden: telkens met een uitnodiging in elke brievenbus van de wijk, vergadering op prachtige locatie in het hart van de wijk (Sint-Katelijnestraat 26, met meer dan hartelijke dank aan Françoise en Alain). Na de vergadering zal het verslag telkens op deze website gezet worden, en ook naar de Stad doorgestuurd worden.

0. Algemeen

Dirk verwelkomt de aanwezigen en in het bijzonder de bewoners van de nieuwe rode blokken. Hij geeft een beknopt overzicht van de geschiedenis van het wijkcomité:

 • Gestart in 1992, de Waterwijk-grenzen (tussen Ottogracht en Baudelohof) gaan terug tot de 14de eeuw
 • Groep ontstaan rond een enquête/petitie over sluipverkeer, parkeerdruk, het te snelle verkeer op de Ottogracht, en de lamentabele toestand van het park.
 • Heeft een groot aantal zaken verwezenlijkt of mee helpen verwezenlijken: heraanleg Ottogracht, woonerf Gelukstraat/Sint-Katelijnestraat, hereniging en binnenkort heraanleg Baudelopark, aanpakken geluidsoverlast Democrazy, …
 • Vanaf 1994: aperitief in het park, en andere activiteiten waarbij bewoners aangenaam samen komen (tentoonstelling, rondleidingen, recenter ook nieuwjaarsreceptie, wijkbarbecue en Muziek op Sletsen).
 • Er was zeer lang een tweetal keer per jaar een grote algemene vergadering, maar die is er sinds een paar jaar niet meer geweest: met de jaren kwamen steeds minder mensen op de vergaderingen, en ging alles er veel informeler aan toe.
 • Recent wat controverse per e-mail, die aantoonde dat een grote algemene vergadering opnieuw nuttig zou kunnen zijn. Agendapunten zijn verzameld, een agenda samengesteld, er is een nieuwe locatie (Sint-Katelijnestraat 26, waarvoor meer dan hartelijk dank!), en dus bij dezen.

1. Bestuur

Dirk legt uit dat het wijkcomité geen formele organisatie is met bestuursverkiezingen. Sinds 2005 is er een vaste kerngroep van een 6-tal mensen (het bestuur), en een grotere groep vrijwilligers voor allerlei activiteiten. Die groep groeit en krimpt organisch, naargelang mensen tijd kunnen en willen maken.

Al wie wil meewerken, is van harte welkom.

Lut stelt voor om te werken met een agendacommissie, die regelmatig een rondvraag doet in de wijk om agendapunten voor vergaderingen te verzamelen.

Jurgen duidt het burgerkabinet, waar hij lid van is. Dat burgerkabinet komt in januari 2018 een vierde en laatste keer samen, en heeft als doel de gevolgen van het circulatieplan, binnen bepaalde grenzen, te bespreken.

2. Mobiliteitsplan: eenrichtingsverkeer op Minnemeersbrug

Onlangs werd het verkeer op de Minnemeersbrug in één richting afgesloten, tegen het grotendeels eensluidend negatieve advies van de Waterwijk in.

De ervaring met de ‘geknipte’ brug is gemengd: er blijft veel wrevel, al is ook een deel van de wijk tevreden – onder meer omdat ze veel minder verkeer krijgen.

Een groot aantal mensen blijft gewoon over de  brug rijden in de verboden richting; in de praktijk is de vaststelling, zowel aan de ene als aan de andere kant van de brug, dat de last gewoon verlegd is: veel mensen verlaten de wijk nu via Huidevetterskaai en Nieuwland, en de verkeersstroom wordt volgens sommigen vooral verlegd naar straten waarvan de inwoners minder geneigd zullen zijn om hun beklag te doen bij het bestuur.

Het wijkcomité ontving een brief van de Schepen van Mobiliteit, waarin hij toelicht:

Het stadsbestuur heeft (…) een oplossing uitgewerkt waarbij er tegemoet gekomen werd aan de meeste van de geuite en geobjectiveerde problemen, en waarbij zo weinig mogelijk nieuwe problemen gecreëerd werden. (…) We blijven alles op de voet volgen en monitoren de situatie. Na verloop van tijd evalueren we de situatie in deze omgeving. Afhankelijk van de conclusies van de evaluatie en van beschikbare alternatieven, kunnen we dan ingrijpen indien nodig.

De vergadering stelt de volgende concrete vragen aan het stadsbestuur:

 • Er is sprake van geobjectieveerde criteria, monitoring en evaluatie. Wat is de methodologie die gebruikt zal worden? Wat zijn de mogelijke conclusies van de evaluatie? Onder welke voorwaarden komt er opnieuw tweerichtingsverkeer op de brug of worden andere alternatieven doorgevoerd?

3. Park: heraanleg, nachtlawaai, verlichting & beplanting

Het park was een stilteplaats, en wordt nu het hele jaar door een evenementenplaats.

Lut verwijst naar de aanleg van het woonerf in de Goudstraat in de Sint-Katelijnestraat in 2005. Daar waren toen een hele reeks vergaderingen met de Stad, waarbij de wijk ingelicht werd en kon discussiëren over invulling, materialen en uitzicht van het woonerf.

De wijk hoopt en verwacht dat dit bij de heraanleg van het Park ook zo zal zijn – er wordt onder meer verwezen naar de negatieve ervaringen in het bestaande woonerf, waar de auto’s veel te snel en rakelings langs de huizen rijden.

Concrete vragen voor het stadsbestuur:

 • Wat is de stand van zaken van de plannen voor de heraanleg van het park en de aanleg van het woonerf?
 • Hoe is informatie en inspraak (timing, materialen, uitzicht, invulling, …) gepland?
 • Op de vorige vergadering met de bevoegde schepenen werd bevestigd dat de hagen een waardevolle biotoop zijn. Kunnen die, eventueel elders in het park, behouden blijven?

Er zullen bij de aanleg van het woonerf parkeerplaatsen verdwijnen. De Stad gaf al aan dat de hele wijk een bewonersparkeren-zone wordt. Maar aangezien de bewonerszone zeer uitgebreid is, is het risico groot dat mensen van aan de rand van de stad liever dichter bij het centrum zullen parkeren. Komt daarbij dat sinds de Minnemeersbrug eenrichting geworden is, de inwoners van de ‘andere kant van het water’ wel in de Waterwijk kunnen parkeren, maar dat het omgekeerde niet het geval is.

Concreet:

 • De hele sector Tolhuis (tot aan Rabot, Sassevaart en Dampoortstraat) mag komen ‘bewonersparkeren’ in de Waterwijk. Kunnen de de bewoners van de oranje zone van de sector een parkeerverbod krijgen voor de rode zone (=Waterwijk)?

Als de Minnemeersbrug eenrichtingsverkeer blijft, zal het nieuwe woonerf de facto de toegangspoort worden tot de parking aan de Vrijdagsmarkt. Dat is tegengesteld aan het expliciete doel van een woonerf, waar enkel bestemmingsverkeer zou moeten zijn.

Er blijft storend veel nachtlawaai in het park, dat vooral in de Baudelostraat voor overlast zorgt. Bewoners vragen of het mogelijk is dat de politie regelmatig zou langskomen na 22u om vaststelling te doen. Sandra merkt op dat dit wellicht organisatorisch onmogelijk is voor de politie, en dat de enige oplossing zal zijn om bij elke inbreuk een proces-verbaal te laten opstellen, zodat de overlast geobjectiveerd kan worden.

De scoutsleiding heeft contact opgenomen met de bewoners, en zal duidelijke afspraken maken over (nacht)lawaai. De buurt maakt zich minder zorgen over de scouts die er hun ‘thuisbasis’ zullen hebben, maar houdt haar hart vast voor de vele andere scoutsgroepen die er zullen komen overnachten het hele jaar door.

De inwoners van de buurt constateren dat er op het zicht minder sporen van harddrugs zijn in het park (minder drugsspuiten, bijvoorbeeld), maar merken wel op dat er nog steeds constant gedeald wordt.

4. Luchtkwaliteit en invloed van houtrook op de luchtkwaliteit in de Waterwijk

Jurgen stelt dat het circulatieplan geen verschil in luchtkwaliteit gebracht heeft, behalve in straten waar vroeger veel stilstaand verkeer was.

Hij heeft een Youtubefilmpje gemaakt van houtverbranding in het donker en wil het onderwerp uitgebreid bespreken in een werkgroep met graag ook een houtstoker erbij, en dan een presentatie geven aan het wijkcomité.

Het agendapunt is al verscheidene keren opgebracht, het wijkcomité heeft onder meer al een informatiebriefje in elke brief van de wijk achtergelaten, en voor elk adres van de wijk een folder over het onderwerp besteld en verdeeld.

De consensus van de aanwezigen is dat houtstook en -rook wel degelijk een probleem voor de volksgezondheid is, maar dat het wijkcomité niet veel meer kan doen dan informatie verspreiden. En dat er nu in de wijk voldoende gesensibiliseerd is. Frank (Sint-Katelijnestraat) verhoogde zijn schouw en plaatste een fijnstoffilter (1650 € + BTW + plaatsing). Hij is bereid een groepsaankoop (min. 3 stuks) te coördineren.

5. Varia

Het verslag van de vergadering zal online geplaatst worden; alle bewoners van de wijk zullen een briefje in hun bus krijgen met het adres waar het verslag staat.

Het verslag zal ook naar de verschillende betrokken stadsdiensten gemaild worden.

Het bestuur doet nogmaals een warme oproep voor ideeën, ook om de nieuwe wijkbewoners te verwelkomen.