Beste buurtbewoners,

Op 25 april 2019 was er de jaarlijkse buurtvergadering. Hieruit bleek dat de bewoners toch wel een aantal specifieke vragen hadden naar het stadsbestuur toe. De vragen werden gesteld, opgestuurd naar de bevoegde schepenen en de wijkregisseur en onlangs werden de antwoorden overgemaakt.

Sandra heeft een samenvatting gemaakt. De antwoorden vinden jullie hieronder onder de oorspronkelijke titels.

1.a. Baudelohof – Werken in mei

Wat het meetstation betreft werden vragen gesteld omtrent het nieuwe meetstation, meer bepaald:

  • de plaats waar dit zal geplaatst worden
  • de instantie die beslist over de uiteindelijke plaats van het meetstation: de stad Gent of is dit de bevoegdheid van de Vlaamse/Federale OH?

Het antwoord:

De locatie voor het nieuwe meetstation is in overleg met de VMM bepaald. Hierbij hanteert de VMM strikte regels waaraan de locatie moet voldoen, o.a. afstand tot gebouwen, niet onder boomkruinen,… .

1.c. Baudelohof – Materiaal basketbalterrein

De vraag naar het stadsbestuur toe ging meer bepaald over het materiaal dat zou gebruikt (kunnen) worden voor het nieuwe basketbalterrein: kan er gekeken worden naar geluidsabsorberend materiaal voor de aanleg van het basketbalterrein (dergelijk materiaal zou reeds gebruikt worden voor binnenpleinen), en indien niet, of het mogelijk is om bijkomende geluidsabsorberende panelen op de omliggende muren te installeren; daarnaast, of het minstens mogelijk is geluidsabsorberend materiaal voor het bord te gebruiken?

Het antwoord:

In het ontwerp is het sportveld voorzien in open asfalt dat regenwater doorlaat. Kunstgras of rubber zijn de meest geluiddempende ondergronden voor omnisportvelden. Gezien kunstgras en rubber niet bestand zijn tegen keerbewegingen van voertuigen, zijn deze geen optie. Het schoolplein zal immers ook gebruikt worden voor leveringen, de brandweer en voor de Gentse Feesten.

Bij de keuze voor de doelen en de basketbalpalen houden we rekening met de transparantie, het geluidsniveau en de vandalismebestendigheid. De doelen die nu in het Baudelohof staan zijn al oud. De kopplaat is te dun, waardoor deze flexibel is en meer geluid produceert. Ook de verbindingen van deze palen rammelen wanneer een bal er tegen kaatst.

De nieuwe doelen worden vervaardigd in roestvrijstaal met een dikte van 2 mm. Door de dikte van het materiaal blijft het geluid beperkt. De bevestigingswijze (= gelast) garandeert dat de knooppunten niet los gaan zitten en gaan rammelen. Deze doelen zullen dus heel wat minder geluidshinder veroorzaken dan de huidige.

1.d. Baudelohof – Speelplein

Voor de aanleg van het nieuwe speelplein werd de vraag gesteld om elk overleg hieromtrent met de bewoners, tijdig aan te kondigen en voor dit overleg niet alleen de direct aanpalende bewoners uit te nodigen, doch de hele buurt.

Het antwoord:

Er wordt met de Jeugddienst en de Dienst Beleidsparticipatie een traject opgestart om de jongeren en kinderen uit de ruime buurt, de scholen en jeugdbewegingen te betrekken bij de invulling van de nieuwe speelzone in het park. De speelzone wordt pas op het einde van de werken uitgevoerd.

1.e. Baudelohof – Algemene overlast/druk

De buurtbewoners vroegen zich af of bij de heraanleg van het park ook rekening gehouden wordt met het verdwijnen (op termijn) van de Sint-Jorisschool?

Het antwoord:

Het stadslabo en de Sint-Jorisschool zijn voor de brandweer en voor voetgangers en fietsers toegankelijk vanaf de parkzijde. De toegangspaden tot de gebouwen worden in betontegels aangelegd zodat deze afhankelijk van de invulling van de gebouwen aangepast kunnen worden. Nieuwe invullingen of bouwprojecten rondom het park moeten rekening houden met de plannen van het park. Dit geldt voor zowel het Stadslabo als de Sint-Jorisschool.

1.f. Baudelohof – Werken aan de straten rondom het park

Meer specifiek werd de vraag hier gesteld betreffende de timing van de werken aan de omliggende straten en het park: zullen deze beide voltooid zijn tegen de GF 2020?

Het antwoord:

Bij de start van de werken wordt er begonnen met de heraanleg van de omliggende straten: Baudelostraat-Baudelokaai, Dodoensdreef en Willem I-kaai. We doen ons best om de bereikbaarheid te garanderen tijdens de werken. Bij de aanleg zullen er wel momenten zijn dat de bereikbaarheid wat minder gemakkelijk is, bv. bij het heraanleggen van de voetpaden, bij het aansluiten van de huisaansluitingen op de rioleringen … We doen er alles aan om dit minimaal te houden (in tijd). Sowieso worden de bewoners op de hoogte gehouden van mogelijke hinder.

De exacte startdatum van de werken en de fasering kunnen we pas communiceren als de aannemer is aangesteld. Afhankelijk van de exacte startdatum van de werken, het weerverlet, het verloop van de werken, … zullen de wegenis- en rioleringswerken afgerond worden tegen de Gentse Feesten van 2020. De Gentse Feesten dienen steeds door te gaan. Indien de werken langer duren worden deze stilgelegd tijdens de Gentse Feesten.

Zodra de aannemer gekend is wordt er een infovergadering georganiseerd om het plan, het verloop van de werken en de mogelijke hinder toe te lichten.

2. Willem de Beersteegparkje – Onderhoud, hondentoilet & overlast

Omtrent de overlast (o.a. van vuilnis en hondenpoep) in het parkje in de Willem de Beersteeg, werd gevraagd aan het stadsbestuur om mee na te denken over een oplossing, eventueel door het meermaals ledigen van de vuilnisbakken door IVAGO per week in plaats van één maal per week, gezien het intense gebruik (en misbruik) van het park en de mogelijkheid voor het installeren van een hondentoilet. Daarnaast werd gevraagd of de stad kon ingrijpen betreffende het onveiligheidsgevoel die de bewoners ervaren door de gebruikers (misbruikers) van het park.

De antwoorden:

  1. De twee oude afvalkorven van 50 liter zullen vervangen worden door 1 afvalkorf van 100 liter. Na analyse door IVAGO bleek dat de ledigingsfrequentie voldoende blijkt en dat deze dus momenteel niet zal vermeerderen. Afvalkorven trekken ook sluikstort aan, dus het reduceren van 2 korven naar 1 korf (maar zonder capaciteitsverlies) zal hopelijk een deel van het sluikstorten moeten verhelpen. Er wordt gevraagd aan de Gemeenschapswachten om extra aandacht te hebben voor deze locatie tijdens hun patrouilles.
  2. Hondeneigenaars moeten de hondenpoep altijd opruimen en het plastic zakje met poep mag in een hondentoilet, een hondenpoeppaal of een afvalkorf gedropt worden; zij dienen hiervoor altijd minstens 2 plastic zakjes bij zich te hebben.

De gemeenschapswachten zullen tijdens hun rondes de hondeneigenaars sensibiliseren op de aanlijn- en opruimplicht; overtreders riskeren een boete van 60 euro.

We evalueren op dit moment de resultaten van een proefproject met hondenpoeppalen. We noteren uw locatie en onderzoeken of hier een hondentoilet of een hondenpoeppaal een oplossing zou kunnen vormen voor de hondenpoep.

  1. De vraag om camerabewaking werd voorgelegd aan de politie. Van zodra er een antwoord is, zal dit aan de buurt worden bezorgd.
  2. De vraag om het park ’s avonds af te sluiten, zodat de buurtbewoners rustig kunnen slapen, kan niet worden ingegaan: openbaar groen in Gent is dag en nacht toegankelijk en wordt dus niet afgesloten.

Enkel schoolspeelplaatsen (met publiek gebruik overdag) en begraafplaatsen gaan ’s nachts dicht.  In beide gevallen gaat het over terreinen die al omheind zijn en waar door middel van een automatische poort de toegankelijkheid eenvoudig geregeld kan worden.

In de parken ligt dat niet zo eenvoudig. Ze zijn meestal niet omheind en moeilijker af te sluiten gezien hun oppervlakte, de vele toegangen, de aanwezigheid van reliëf of waterlopen,…. Daarnaast biedt een hekwerk ook geen garantie dat de overlast verdwijnt. Wie zich wil afzonderen, zal over het hekwerk klauteren.

4. Ecologie: compost – straten opruimen

Naar analogie met een aantal buurten in Gent, werd gevraagd of er ook mogelijkheden zijn voor de Waterwijk om een composthoop op te zetten voor de buurt?

Het antwoord:

Een composthoop voorzien we enkel nabij buurtmoestuinen of volkstuinen. Gezien de gebruiksdruk in beide parken lijkt het ons ook niet opportuun om hier een buurtcomposthoop te voorzien.

Op de andere suggesties m.b.t. een snoeibak of het afhalen snoeiafval, ontvingen we geen antwoord.

6.b. Varia – Circulatieplan

Doordat enerzijds de wagens in de Goudstraat veel te snel rijden, maar anderzijds ook de fietsers die uit de bocht komen vanuit de Minnemeers, aan een veel te hoge snelheid (‘bergafwaarts’) rijden, werd de vraag gesteld of er bordjes en/of vlaggetjes geleverd kunnen worden door het mobiliteitsbedrijf om aan de ramen te hangen cfr. de Kongostraat? Idem voor het woonerf Gelukstraat/Sint-Katelijnestraat met max 20 km/u?

Het antwoord:

Het Mobiliteitsbedrijf beschikt enkel voor raambordjes en vlaggetjes met snelheidsaanduiding van max 30 km/u. In Gent zijn bordjes terug te vinden met max 20km/u maar deze zijn zelf gemaakt door creatieve burgers.

Een tweede vraag was of er een mobiele snelheidsmeter geplaatst zou kunnen worden om de snelheden te registreren zodat de ervaring van overdreven snelheid zou kunnen objectiveren en eventueel iets aan de inrichting van de Goudstraat te doen om de snelheid te beperken?

Het antwoord:

De Goudstraat werd recent gemeten naar intensiteit en naar snelheid. Daarbij kijken we of 85% van de mensen zich houdt aan de snelheidslimiet en of een bepaalde intensiteit niet wordt overschreden op een spitsuurmoment.

Voor beiden gaf dit geen probleem. Dit betekent niet dat een aantal mensen niet te snel rijden, maar dat 85% zich wel houdt aan de snelheidslimiet.

De bocht in de Goudstraat kent wel een slechte zichtbaarheid, en daar kan zelfs matige snelheid tot een conflict leiden. De verkeerstechnische collega’s gaan na of er een snelheidsremmer in de bocht kan geplaatst worden in de vorm van een plateau, zodoende zowel de auto als de fiets op het conflict gewezen worden, en ongevallen kunnen voorkomen worden.

6.c. Varia – Overlast horeca

Hier werd de vraag gesteld of de stad rekening houdt met het groeiend aantal bewoners in de buurt, wanneer zij een vergunning afleveren voor horecazaken of voor het inrichten ervan?

Het antwoord:

Bij de verwerking van horeca aanvragen is de bestemming van het pand een belangrijke factor. Bestemming is ofwel horeca, wonen, kantoor of handelspand of bedrijfsruimte. Eens een pand dus horeca is gegund, kan enkel in geval van overlast maatregelen genomen worden om de overlast te verminderen of te stoppen. De horecacoaches zijn bevoegd in deze materie. Vandaar dat we uw mail hebben doorgestuurd naar de horecacoaches, ook bevoegd voor de uitreiking van de horeca attesten. U kan ook zelf contact opnemen via horecacoach@stad.gent

Een tweede vraag was, of de plannen voor de (her)aanleg van de Bibliotheekstraat herzien zullen worden, rekening houdend met het stijgend aantal horecazaken in de buurt en de bediening hiervan door vrachtwagens: op- en aanrijmogelijkheden, draaimogelijkheden zonder gebruik maken van de eigendom van de bewoners of voetpaden of ….?

Het antwoord:

De Bibliotheekstraat zal herbekeken worden in het kader van de herinrichting van Sint-Jacobs, waar normaal gezien deze legislatuur aan zal gewerkt worden. Al hangt dit van een meerjarenbegroting af, en die is nog niet gekend.

6.e. Varia – Bankje in de Sint-Katelijnestraat

De vraag werd gesteld of het bankje, dat initieel bij de heraanleg voor huisnummer 26 was geplaatst, kon teruggezet worden?

Het antwoord:

De opdracht werd aan de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen gegeven om deze bank terug te plaatsen in zoverre er in situ geen wijziging is die dit onmogelijk zou maken maar we vermoeden het niet.

6.f. Varia – Bewoners- en bezoekersparkeren

Een aantal bewoners vroeg of de bezoekersvignetten voor centrumbewoners ook overdag zouden kunnen gelden, dit omdat centrumparkeren zeer duur is.

Het antwoord:

In de rode en oranje parkeerzone geldt de betaalplicht tot 23 uur. In de andere zones tot 19 uur.

Om deze ongelijkheid voor een deel te compenseren, bieden we bewoners van de rode en oranje zone bezoekerstickets om gratis te parkeren op de uren waar het in de groene en gele zone ook gratis is, namelijk van 19 tot 9 uur. Het is nooit de bedoeling geweest om parkeren voor bezoekers overdag gratis te maken, want parkeren is op dat moment ook niet gratis in de andere zones.

De verschillende parkeerzones hebben verschillende tarieven. De parkeerdruk is veel groter in het centrum dan aan de rand. Daarom kost parkeren meer in het centrum dan aan de rand. Alleen op die manier kunnen we de parkeerdruk in het centrum en in de rand aanpakken.

Betalend parkeren is er vooral om bewoners meer parkeerruimte te geven. Dat gaat uiteraard ten koste van de bezoekers. Ruimte om zowel bewoners als bezoekers gratis te laten parkeren, is er niet. De schaarse parkeerruimte dwingt ons om keuzes te maken. Hopelijk kunt u hiervoor begrip opbrengen.

Verslag: Sandra