Beste buurtbewoners van onze Waterwijk,

Het verslag van onze laatste buurtvergadering:

0. Algemeen

Dirk verwelkomt iedereen, ook de nieuwe bewoners, en leidt de vergadering. Sandra maakt het verslag. Patrick en Anne-Marie zijn eveneens aanwezig.

Dirk legt uit dat het comité het voornemen heeft om te proberen minstens één maal per jaar met de wijk samen te komen. Een aantal onderwerpen stond al op de uitnodiging. Een aantal is er nog bijgekomen. De volgende punten komen uiteindelijk aan bod:

1. Baudelohof

De wijk heeft al een hele lange weg afgelegd om het park heraangelegd te krijgen. Een eerste notitie is teruggevonden van 1993. De volledige historiek staat ook op de website (http://www.waterwijk.be/2018/09/06/baudelohof-5/), maar wordt nog eens kort overlopen.

De huidige contactpersoon voor het project is Tom Beyaert van de Groendienst. Het doel was om reeds vorig jaar met de werken te beginnen, maar door problemen met de aanbesteding wordt die hernomen in het voorjaar. De planning nu is dat er in het najaar effectief kan begonnen worden met de werken. Dit werd vandaag door Tom nogmaals bevestigd.

De werken aan het park zullen gepaard gaan met werken aan de Baudelostraat, de Bibliotheekstraat en de Dodoensdreef.

a.      Werken in mei

In mei zullen reeds werken in het SKI gebeuren: het sanitair blok op de koer zal afgebroken worden, het meetstation wordt voorlopig verplaatst en de schuine boom zal verwijderd worden (dit stond reeds op de oorspronkelijke plannen). Wat het meetstation betreft komt er uiteindelijk een nieuw exemplaar op de plaats waar momenteel het sanitair blok is. Dit zal kleiner zijn en minder lawaai maken. De milieumaatschappij, die over de meetstations gaat, zou blijkbaar geen zeg gehad hebben in de plaats waar het meetstation moet komen.

Vraag naar het stadsbestuur toe:

Klopt dit laatste? Wie heeft de laatste woord over de plaats van het meetstation: stad Gent of is dit de bevoegdheid van de Vlaamse/Federale OH?

 

Voor de starten van de werken zal nog een infomoment voor de bewoners georganiseerd worden. De buurt hecht hier heel veel belang aan dat dit overleg doorgaat en dat zij op de hoogte gehouden worden van het verloop en de vorderingen van de werken.

b.     Bezwaarschriften

Bij de bekendmaking van de plannen werd vorig jaar nog een hele hoop bezwaren ingediend, maar hierover ontvingen de bewoners nooit enig bericht, noch werden de daarin gestelde vragen beantwoord.

Dirk heeft hierover navraag gedaan: wanneer tegen een particulier project bezwaarschriften worden ingediend bij de stad, moet de stad hierop reageren en doet zij dat in principe ook. Maar wanneer de stad zelf een aanvraag indient, gaan de bezwaarschriften rechtstreeks naar de Provincie. De Provincie heeft niet de gewoonte hierop te reageren en doet dat ook niet. Er is wel een verslag terug te vinden waarin de bezwaarschriften worden beantwoord en weerlegd, maar dit wordt niet naar de particulieren zelf gecommuniceerd.

Lut heeft nog eens navraag gedaan en haar werd meegedeeld dat de stad effectief niet moet terugkoppelen, tenzij via het omgevingsloket. Dit zou gebeurd zijn.

Lut stelt voor om een subgroep van bewoners samen te stellen die de werken aan het Baudelopark verder opvolgt en ook contacten kan onderhouden met Tom. Vrijwilligers hiervoor zijn: Ed, Gwenda, Kristel, Catherine, Thea. Het comité zal de groep ondersteunen waar nodig.

c.      Materiaal basketbalterrein

Volgens de plannen zal het basketbalterrein verplaatst worden tot aan het SKI en zo omringd worden door de muren van het SKI.

Een voorstel uit één van de bezwaarschriften was om het basketbalterrein aan te leggen in absorberend materiaal. Het terreintje wordt intensief gebruikt en zorgt nu reeds voor het nodige lawaai. Door de verplaatsing op de speelplaats van het SKI zal er bijkomend geluid zijn door de weerkaatsing van het geluid op de omringende muren en de bewoners vrezen voor zware geluidsoverlast.

Dirk deed nogmaals navraag hierover en kreeg als antwoord dat dit niet zou kunnen omdat de brandweer op het terrein moet kunnen én omdat dergelijk materiaal moeilijk is voor een basketbalterrein omdat een bal niet meer voldoende (goed) zou kunnen stuiteren. Toch zijn er heel wat (rubberen of andere) basketvloeren voor buiten op de markt. Tom zou dit nakijken.  Ook het materiaal van het bord en de hoops zelf zal vernieuwd worden. Hiervoor zou wel geluidsabsorberend materiaal kunnen gebruikt worden.

Vraag naar het stadsbestuur toe:

Kan nogmaals gekeken worden naar geluidsabsorberend materiaal voor de aanleg van het basketbalterrein, minstens voor het materiaal van het bord? De uitleg dat dit niet zou kunnen voor een basketbalterrein is bizar, nu dergelijk materiaal reeds gebruikt wordt voor binnenpleinen. Minstens zijn bijkomende geluidsabsorberende panelen op de omliggende muren mogelijk.

d.     Speelplein

Het speelplein zelf zou momenteel niet in de aanbesteding inbegrepen zijn en zal onderwerp uitmaken van een aparte aanbesteding. Ook hier zal, volgens de inlichtingen bij de stad bekomen, nog samen gezeten worden met de bewoners en zal overlegd kunnen worden. De vrees was dat het nieuwe speelplein volgens het ontwerp van Studiebureau Omgeving meer gericht zou zijn op ‘grotere’ kinderen, maar de verzekering werd reeds gegeven dat het speelplein ook ingericht zal zijn voor hele kleine kinderen, dus van 0 tot 10 jaar.

Vraag naar het stadsbestuur toe:

Graag het overleg tijdig aankondigen en voor dit overleg, niet alleen de direct aanpalende bewoners uitnodigen, doch de hele buurt: een speeltuin belangt niet enkel de direct aanpalende bewoners aan.

e.      Algemene overlast/druk

Het park heeft de nodige problemen: het is overbevraagd en wordt te intensief gebruikt zodat dit een grote last vormt voor de buurt. Ook de jeugdbeweging die nu in het park gevestigd is geeft soms bijkomende last, zeker nu zij de gebouwen ook verhuren.

De school van de Triangel in de Sleepstraat zal ook tijdelijk verhuizen naar het gezondheidsgebouw in het park, wat ook voor de nodige overlast kan zorgen.

Vraag naar het stadsbestuur toe:

Zal de heraanleg van het park ook rekening houdt met het verdwijnen (op termijn) van de Sint-Jorisschool?

f.       Werken aan de straten rondom het park

De werken aan de omliggende straten staan ook eigenlijk los van de werken aan het park zelf. De overlast van de werken zullen dus langer duren dan alleen de werken aan het park. De timing die nu gekend is: de werken aan het park duren ongeveer 1 jaar en de werken aan de omliggende straten zou gedaan moeten zijn moeten zijn voor de GF 2020.

Vraag naar het stadsbestuur toe:

Klopt deze timing? Zullen beide werken (park en straten) voltooid zijn tegen de GF 2020?

2. Willem de Beersteegparkje

a.      Onderhoud

Er staan 2 kleine vuilbakken die overvol zitten, waarnaast ook zakken met huisvuil worden geplaatst (sluikstort).

Dirk vroeg na of dit oplosbaar was. Het ledigen van de vuilnisbakken wordt door IVAGO gedaan en zou maar 1 maal per week gedaan worden. Dit is veel te weinig, zeker gezien het intense gebruik (en misbruik) van het park.

b.     Hondentoilet

Via Hoplr kwamen veel bedenkingen over het gebruik van dit park. Veel mensen gaan daar wandelen met hun hond en laten deze daar loslopen: de honden kunnen daar immers niet weglopen. Het grote probleem hiermee is dat het parkje vol uitwerpselen ligt van de honden.

Er wordt opgemerkt dat de overlast komt van de mensen die van buiten de wijk komen. De buren die hun honden daar uitlaten ruimen de uitwerpselen (meestal) ook op.

Een hondentoilet zou een optie kunnen zijn. Er wordt de opmerking gemaakt dat het lijkt alsof het hondentoilet in het Baudelohof weinig gebruikt wordt en dat een hondentoilet in het parkje hier weinig zal uithalen. Luc legt uit dat een hondentoilet wel een goed idee is omdat honden graag op plaatsen komen waar andere honden ook gaan.

c.      Overlast

Zowel in het Baudelohof als in dit park worden de honden los gelaten, maar in dit park zo goed als elke hond. De laatste tijd is er vooral veel overlast van jongeren in het parkje die vandalenstreken uithalen. De overlast duurt bovendien tot heel laat in de nacht zodat de nachtrust van de bewoners zwaar verstoord wordt.

De sociale controle is niet verbeterd sinds er meer bewoners zijn: het was merkwaardig genoeg rustiger vroeger.

Er werd reeds camerabewaking gevraagd. Volgens de politie zouden zij voorstander zijn, maar het stadsbestuur zou hiertegen zijn. Sowieso vraagt de buurt vaker controles door de politie, maar de opmerking wordt gemaakt dat, wanneer de politie langskomt, deze van ver gezien worden zodat de jongeren vluchten over de muren.

Het park is niet meer veilig voor de kinderen van de buurt om in te spelen, noch qua hygiëne, noch qua veiligheid.

Vragen naar het stadsbestuur toe:

  • Er wordt meer onderhoud van het park gevraagd, zowel wat betreft het legen van de vuilnisbakken, als wat het onderhoud/de opkuis van het park zelf betreft.
  • De buurtbewoners vragen een hondentoilet aan, in de hoop dat hiermee minstens een (groot) deel van de overlast wordt aangepakt.
  • De vraag om camerabewaking wordt herhaald: de veiligheid van de buurtbewoners komt in het gedrang.
  • De vraag wordt gesteld of het park ’s avonds niet kan afgesloten worden en de buurtbewoners minstens rustig kunnen slapen.

3. Organisatie rommelmarkt

Een rommelmarkt organiseren voor enkel onze wijk maakt het heel kleinschalig en zou erop kunnen uitdraaien dat er geen buitenstaanders de rommelmarkt vinden.

Aan de overzijde van het water, buurt Blekersdijk, Blekerijstraat, Ham, Kongostraat, Huidevetterskaai wordt al een aantal jaar een rommelmarkt georganiseerd. Sandra heeft de gegevens ontvangen van de organisator. Er wordt gesuggereerd om eventueel ‘onze’ rommelmarkt aan deze van hen te koppelen.

Er wordt een groepje van een aantal bewoners gevormd die hier hun schouders onder zullen zetten: Jean-Luc, Sarah, Nancy en Kristel zullen hier verder mee gaan. Sandra geeft de contactgegevens door.

4. Ecologie: compost – straten opruimen

Jean-Luc geeft aan: er zijn plaatsen in Gent waar er de mogelijkheid is om een composthoop te gebruiken: mensen in de buurt kunnen met hun compost daar terecht. Er wordt een compostmeester aangeduid die alles opvolgt. Deze persoon begeleid het project en dan kan hiervoor een bewoner verder opleiden (via IVAGO) om de taak over te nemen.

De composthoop is afgesloten en de deelnemers hebben elk een eigen sleutel. Het is vooral interessant voor bewoners die geen eigen tuin hebben. Grootte hiervoor nodig is 8 à 10 m².

Er zijn verschillende bewoners geïnteresseerd in een dergelijk project en het is misschien nu de moment om een plaats te zoeken naar aanleiding van de heraanleg van het Baudelohof. Dirk zal hiervoor contact opnemen met Tom Beyaert.

Andere suggesties:

  • 1 maal per jaar een snoeibak voor de wijk te voorzien waar het snoeiafval van de buurttuintjes in gedeponeerd kan worden
  • met de wijk af te spreken om op een bepaald moment samen IVAGO te laten komen voor snoeiafval op te halen.

Vraag naar het stadsbestuur toe:

Zijn hieromtrent mogelijkheden?

5. Melding verloren dieren

Het voorstel is om hiervoor vooral HOPLR te gebruiken of via de interne Facebookgroep ‘Waterwijk Intern’.

6. Varia

a.      Data aperitief in het park + BBQ

Een korte uitleg voor de nieuwe bewoners: het wijkcomité organiseert een aantal vaste activiteiten, momenteel een 3-tal: in het begin van het jaar is er de nieuwjaarsaperitief (tweejaarlijks wisselend: ene jaar een drink – volgende januari 2020; het ander jaar Muziek op Sletsen – volgende editie januari 2021: muziekoptredens met lokale muzikanten in enkele huiskamers), de aperitief in het park vlak voor de grote vakantie en een BBQ, vlak voordat het schooljaar weer begint.

De data werden dit jaar vastgelegd voor de volgende twee activiteiten:

Aperitief in het park: 30 juni 2019

BBQ – Bring your own: 1 september 2019

b.     Circulatieplan

De Goudstraat blijft een groot probleem sinds het omkeren van de rijrichting op de Minnemeersbrug: de wagens rijden veel te snel, maar ook de fietsers die uit de bocht komen, vanuit de Minnemeers, rijden in het midden van de straat aan een veel te hoge snelheid (‘bergafwaarts’), zonder rekening te houden met de wagens die door de Goudstraat, richting Minnemeers rijden. Het probleem is dus dubbel.

Door het omkeren van de rijrichting van de brug is het verkeer in de Goudstraat opnieuw toegenomen, maar vermoedelijk toch niet meer zo druk als voor het circulatieplan. Ook de Baudelostraat is veel rustiger geworden.

Ook door de boten aan het water is er overlast: wagens komen luidruchtig aangereden en blijven er staan met draaiende motoren.

Vraag naar het stadsbestuur toe:

Kan een mobiele snelheidsmeter geplaatst worden om de snelheden te registreren zodat deze ervaring geobjectiveerd kan worden?

Kunnen er bordjes en/of vlaggetjes geleverd worden door het mobiliteitsbedrijf om aan de ramen te hangen cfr de Kongostraat? Idem voor het woonerf Gelukstraat/Sint-Katelijnestraat met max 20 km/u?

Kan er iets aan de inrichting van de Goudstraat worden gedaan om de snelheid te beperken?

c.      Overlast horeca

Holy Food market

De eigendom staat te koop.

Minder dan de helft is momenteel maar in gebruik. Op de zijkant, in de Bibliotheekstraat, zijn nu werken aan de hand om een terras in te richten. Dit zal voor horecadoeleinden gebruikt worden. Waar het initieel de bedoeling was dat hier een rustig praatcafé zou komen, is er nu evenwel al sprake van een café chantant, wat veel meer overlast met zich zal meebrengen. Voor de kapel is er de vrees dat dit zal evolueren naar een discotheek.

De bewoners van de blok in de Bibliotheekstraat zitten hier kort op en reageren zo snel mogelijk. Er werden regelmatig feestjes georganiseerd en de bewoners hebben al kunnen bekomen dat de feestjes beperkt werden tot 1 x per maand. Wanneer dit overtreden wordt, dan wordt hier direct op ingespeeld. De strategie is dat de bewoners regelmatig met de uitbater babbelen om de relaties zo goed mogelijk te houden.

Link met heraanleg park: de heraanleg van de Bibliotheekstraat is niet voorzien op leveranciers voor de horeca. Deze vrachtwagens maken nu al gebruik van de oprit van de nieuwbouw waardoor deze beschadigd wordt. Ook de voorziene groenzone zal op die manier niet lang meegaan.

Vraag naar het stadsbestuur toe:

  • Houdt de stad rekening met het groeiend aantal bewoners in de buurt voor het afleveren van vergunningen voor horecazaken of voor het inrichten ervan?
  • Zullen de plannen voor de (her)aanleg van de Bibliotheekstraat herzien worden rekening houdend met het stijgend aantal horecazaken in de buurt en de bediening hiervan door vrachtwagens: op- en aanrijmogelijkheden, draaimogelijkheden zonder gebruik maken van de eigendom van de bewoners of voetpaden of ….?

d.     Scouts De Zebra’s

De bewoners van de Bibliotheekstraat hebben rechtstreeks contact gehad met de leiding van De Zebra’s en dit heeft al goede gevolgen met zich mee gebracht: de nachtfeestjes zijn gestopt en de overvloedige gebruik van vuurkorven is opgehouden. Er werd ook een intern reglement opgesteld waarbij een boete wordt opgelegd (inhouden van de waarborg) wanneer de huurders zich niet aan het reglement houden.

De contactgegevens zullen ook doorgegeven worden aan het comité. Op een volgende vergadering zal geprobeerd worden om de leiding uit te nodigen voor een gesprek.

e.      Bankje in de Sint-Katelijnestraat

Na de heraanleg van de straat in 2006 stond er voor huisnummer 26 een zitbankje. Dit werd weggenomen om een aantal verbouwingen aan huizen te kunnen doen. Deze verbouwingen zijn nu allemaal afgelopen.

Vraag naar het stadsbestuur toe:

Kan deze bank teruggezet worden?

f.        Bewoners- en bezoekersparkeren

Om bezoek te ontvangen als bewoner is het zeer duur, zeker in onze wijk die in de rode zone ligt. De ontvangen bezoekersvignetten doen hier weinig aan: deze gelden pas vanaf 19u. Bezoek van oudere mensen gebeurt meestal overdag zodat zij geen gebruik kunnen maken van deze vignetten.

Vraag naar het stadsbestuur toe:

Kunnen de bezoekersvignetten voor centrumbewoners ook gelden overdag?

g.      Mail Stijn B

Dirk ontving een mail ivm een vorige buurtvergadering en de gevolgen van het circulatieplan voor de buurt. Enkele buurtbewoners stonden in CC. Het gaat vooral over het al of niet nemen van een engagement van de buurtgroep als contactpersonen t.o.v. het stadsbestuur. Dirk geeft kort toelichting. De Waterwijkgroep tracht telkens alle standpunten van de bewoners duidelijk te maken. Lut spreekt de auteur aan. 

Verslag: Sandra